• SIA Advanced 口译篇
  • 按主题分单元编写,主体部分含“外事接待”、“礼仪祝辞”、“商务谈判”、“旅游观光”、“大会发言”、“宣传介绍”、“外交政策”和“国际关系”等15部分,...
  • √ 已订阅  |  取消
  • 分 类: 考试 / 口译
  • 难 度: 中高级
  • 状 态: 暂停更新
  • 均用时: 13分52秒
  • 均得分: 84.88%

共有118篇听写材料

[政治] 【SIA Advanced 口译篇】Unit9...

Hints: Peking Cai Yuanpei , Chen Duxiu , Hu Shi , Li Dazhao and Lu Xun Australian National University in Canberra

发布:2014-04-04 | 英语 | 49人听写 | 2次评论 | 中高级 89% | 时长:01:22 | SIA;Advanced;口译篇 

[政治] 【SIA Advanced 口译篇】Unit9...

Hints: Peking

发布:2014-04-02 | 英语 | 51人听写 | 0次评论 | 中高级 87% | 时长:01:10 | SIA;Advanced;口译篇 

[政治] 【SIA Advanced 口译篇】Unit9...

Hints: cultural prejudice

发布:2014-03-31 | 英语 | 48人听写 | 1次评论 | 中高级 85% | 时长:01:05 | SIA;Advanced;口译篇 

[政治] 【SIA Advanced 口译篇】Unit9...

Hints: hierarchy

发布:2014-03-30 | 英语 | 47人听写 | 2次评论 | 中高级 89% | 时长:00:52 | SIA;Advanced;口译篇 

[政治] 【SIA Advanced 口译篇】Unit9...

Hints:

发布:2014-03-28 | 英语 | 48人听写 | 0次评论 | 中高级 89% | 时长:01:06 | SIA;Advanced;口译篇 

[政治] 【SIA Advanced 口译篇】Unit9...

Hints: heterogeneous analogy

发布:2014-03-26 | 英语 | 56人听写 | 0次评论 | 中高级 81% | 时长:00:46 | SIA;Advanced;口译篇 

[政治] 【SIA Advanced 口译篇】Unit9...

Hints: in that collage

发布:2014-03-24 | 英语 | 64人听写 | 3次评论 | 中高级 82% | 时长:01:15 | SIA;Advanced;口译篇 

[政治] 【SIA Advanced 口译篇】Unit8...

Hints:

发布:2014-03-23 | 英语 | 40人听写 | 0次评论 | 中高级 90% | 时长:01:11 | SIA;Advanced;口译篇 

[政治] 【SIA Advanced 口译篇】Unit8...

Hints: Utzon dudgeon Sir Christopher Wren St Paul's Cathedral manifold

发布:2014-03-21 | 英语 | 40人听写 | 0次评论 | 中高级 86% | 时长:00:58 | SIA;Advanced;口译篇 

[政治] 【SIA Advanced 口译篇】Unit8...

Hints: Utzon Frank Lloyd Wright

发布:2014-03-19 | 英语 | 43人听写 | 0次评论 | 中高级 85% | 时长:00:55 | SIA;Advanced;口译篇